Topcon công bố phần mềm SurveyMaster v1.3.2 và SiteMaster 9.2.1 service packs

22LIVERMORE, Calif. – Tuesday, November 22, 2011

Topcon Positioning Systems (TPS) announces a service pack for its SurveyMaster and SiteMaste

LIVERMORE, Calif. – Thứ ba, 22/11/2011

Tập đoàn Topcon (TPS) thông báo một gói dịch vụ cho SurveyMaster và các sản phẩm phần mềm SiteMaster.

Ông Jason Hallett, giám đốc quản lý sản phẩm phần mềm ứng dụng của TPS, nói, “Cho dù nó là 1phần mềm TopSURV topo đơn giản, hoặc phần mềm kiểm tra với 1 bản in một trang của các ranh giới và sở hữu tài sản, SurveyMaster cung cấp điều tra các nhu cầu để hoàn thành một lĩnh vực để hoàn thành dự án. ”

Ông nói, “Đối với phân loại và mở thầu, nơi mà 1 vị trí công việc bao gồm nhiều mặt, đường giao thông, tiện ích, và các tòa nhà, SiteMaster đơn giản hóa các quá trình xây dựng mô hình và cải thiện các quy trình làm việc dự án toàn bộ, đặc biệt là khi nó được kết hợp với hệ thống máy điều khiển của Topcon . ”

Các gói dịch vụ mới được thiết kế để nâng cao hơn nữa trình xem 3D và trao đổi dữ liệu với phần mềm lĩnh vực của TopSURV . Trong số những cải tiến trong cả SurveyMaster và SiteMaster:

– Nhập và xuất dữ liệu nhanh hơn với các ghi chú TopSURV
– Thêm hỗ trợ cho TopSURV v8.0 với dữ liệu đường
– Cải thiện hơn với các layer màu sắc của các tập tin dwg AutoCAD
– Xem lại nhanh hơn các thực thể 3D
– 3D Viewer bây giờ hỗ trợ xem các thực thể 3D mà không đòi hỏi 1 DTM
– Biên tập giữ lại độ rộng các cột cuối cùng
– Thêm khả năng để áp dụng một tập tin nội địa hóa trong một văn bản / tập tin nhập khẩu ASCII
– Được thay đổi lệnh lưu để xóa bất kỳ hình ảnh nào không sử dụng

r software products.

Jason Hallett, TPS director of product management for application software, said, “Whether it’s a simple TopSURV topo, or a mortgage inspection with a one-page printout of the boundary and the property improvements, SurveyMaster provides what the surveyor needs to complete a field-to-finish project.”

He said, “For grading and paving contractors, where a job site might include multiple surfaces, roads, utilities, and buildings, SiteMaster simplifies the model building process and improves the entire project workflow, especially when it is coupled with Topcon’s machine control systems.”

The new service pack is designed to further improve the 3D viewer and data exchange with Topcon’s TopSURV field software. Among the improvements in both SurveyMaster and SiteMaster are:

— Faster import and export of TopSURV notes
— Added support for TopSURV v8.0 road data
— Retention of layer colors with import of AutoCAD dwg files
— Faster review of 3D entities
— 3D Viewer now support viewing 3D entities without requiring a DTM
— Editors now retain last set column widths
— Added the ability to apply a localization file during a Text/ASCII file import
— Modified the save command to purge any unused images

Trả lời